Công bố danh sách 50 khách hàng trúng thưởng CT hồi báo SMS từ người thụ hưởng Đợt 1 - T03/2019

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH HỒI BÁO SMS

ĐỢT 1 - THÁNG 03/2019

STT Ngày nhắn tin Người thụ hưởng Số điện thoại
1 2019-03-16 NGUYEN THI MINH CHAU 8494613XXXX
2 2019-03-06 DUONG THI SO 8496492XXXX
3 2019-03-04 ANH QUANG HUYNH PHAM 8470240XXXX
4 2019-03-06 PHAN THỊ LIÊN 8434343XXXX
5 2019-03-15 NGUYEN DANG THE 8436758XXXX
6 2019-03-06 PHUONG HUYNH 8490127XXXX
7 2019-03-13 TRAN THI NHAM 8497880XXXX
8 2019-03-13 TRAN VAN SU 8497333XXXX
9 2019-03-22 TRẦN THỊ NGỌC MAI 8478783XXXX
10 2019-03-18 TRAN THI HANH 8439503XXXX
11 2019-03-02 HANH THI BICH NGUYEN 8470496XXXX
12 2019-03-25 TRAN  THI VINH 8494554XXXX
13 2019-03-02 VINH VAN TONG 8490242XXXX
14 2019-03-08 TRUONG THI BOI 8437863XXXX
15 2019-03-12 NGUYEN VAN THANH 8433563XXXX
16 2019-03-18 LE KHAC DAN 8498609XXXX
17 2019-03-14 NGOC LY NGUYEN 8481893XXXX
18 2019-03-09 LAM QUOC TRUONG 8438645XXXX
19 2019-03-05 NGUYEN TAN LAP 8477517XXXX
20 2019-03-14 LISA ENUOL 8496472XXXX
21 2019-03-25 NGUYEN THI MAI 8458360XXXX
22 2019-03-12 MA KHAC DOAN 8497464XXXX
23 2019-03-14 VU THI THU THUY 8479213XXXX
24 2019-03-10 DAO  TAN PHUONG 8439607XXXX
25 2019-03-19 TRUONG NHAT HUYNH 8490555XXXX
26 2019-03-22 LE DUY THANH 8498922XXXX
27 2019-03-02 TRƯƠNG THỊ SÂM 8497326XXXX
28 2019-03-14 THẠCH  PHƯỚC 8497144XXXX
29 2019-03-18 NGUYỄN MINH TRÍ 8490937XXXX
30 2019-03-02 LE DINH KIEN 8498489XXXX
31 2019-03-08 TRAN VAN SANH 8484822XXXX
32 2019-03-06 NGUYEN THI VAN 8433203XXXX
33 2019-03-09 LE HUYNH KIM NGAN 8435881XXXX
34 2019-03-06 NGUYEN THI KHANG 8433521XXXX
35 2019-03-21 NGUYEN LAP TINH 8488610XXXX
36 2019-03-13 THI HA LE 8477261XXXX
37 2019-03-21 DUNG NGUYEN THI THUY 8479715XXXX
38 2019-03-19 TRAN THI LE HOA 8490367XXXX
39 2019-03-19 CHAM THI LE 8497184XXXX
40 2019-03-09 ĐẶNG HỒNG THỎA 8494978XXXX
41 2019-03-06 CAO MINH THÀNH 8438612XXXX
42 2019-03-02 TAM THI PHAM 8438507XXXX
43 2019-03-18 DUY PHUOC ANH NGUYEN 8489882XXXX
44 2019-03-18 Hoang Dung Nguyen 8493345XXXX
45 2019-03-25 HUONG THI LE HUYNH 8476510XXXX
46 2019-03-13 NGAN THI ANH HO 8479948XXXX
47 2019-03-08 NGUYEN THI TRUA 8436516XXXX
48 2019-03-16 THAI VIET VAN 8498430XXXX
49 2019-03-09 NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 8496115XXXX
50 2019-03-03 THUNG THI HUYNH 8498676XXXX