ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SACOMBANK SBR CARE

1.    Nhận thức chung

Bằng việc tải và kích hoạt sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care, Người dùng và SBR đã ràng buộc mình vào việc tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện chi phối việc sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care. Người dùng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản và Điều kiện này trong quá trình sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care.

2. Giải thích từ ngữ.

a. Sacombank-SBR: là Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

b. Ứng dụng Sacombank SBR Care: - Là ứng dụng được cài đặt và sử dụng trên thiết bị di động (bao gồm điện thoại di động thông minh và thiết bị di động thông minh) có kết nối Internet do Sacombank-SBR phát triển với nhiều tính năng ưu việt dành cho tất cả Khách hàng hiện hữu của Sacombank-SBR và Khách hàng chưa là khách hàng của Sacombank-SBR có thể đăng ký và sử dụng. - Cho phép Người dùng tìm kiếm và cập nhật kịp thời các thông tin giao dịch kiều hối, thông tin các chương trình khuyến mãi, đặt lịch nhận tiền, theo dõi quá trình giao tiền và xác nhận chi các giao dịch nhận tiền kiều hối tại nhà. - Thuận tiện cho việc giao tiếp, tương tác giữa Sacombank-SBR và Người dùng như: chủ động thời gian nhận tiền và/hoặc các chức năng dịch vụ khác được cập nhật trong từng thời kỳ.

c. Người dùng: là người nhận tiền kiều hối tại Việt Nam.

d.  “Nhà cung cấp dịch vụ di động”: là mọi tổ chức được chấp nhận bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ di động hỗ trợ đường truyền điện thoại hoặc dịch vụ đường truyền dữ liệu.

e. Thông tin mật: là những thông tin mà người dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại người dùng (User ID), mật mã đăng nhập hoặc đăng nhập bằng sinh trắc học, mã xác thực (OTP).

3. Quyền và trách nhiệm của Người dùng

a. Khi thực hiện đăng ký sử dụng ứng dụng các dịch vụ do Sacombank-SBR cung cấp, Người dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Sacombank-SBR và cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với các thông tin này.

b. Người dùng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Sacombank -SBR các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân của Người dùng, thông tin định danh khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu khi có bất kỳ sự thay đổi nào so với các thông tin mà Người dùng đã đăng ký tại Ứng dụng Sacombank SBR Care hoặc khi có yêu cầu của Sacombank-SBR. Trường hợp Người dùng không thông báo hoặc thông báo không chính xác, đầy đủ các thông tin trên thì Người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm phát sinh do việc sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care, không liên quan đến Sacombank-SBR và không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực các giao dịch đã thực hiện.

c. Khi cài đặt và kích hoạt sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của mình, Người dùng ý thức được rằng việc cài đặt, bảo quản thiết bị này và bảo mật “Thông tin mật” là rất quan trọng. Người dùng có trách nhiệm cài đặt ứng dụng theo đúng hướng dẫn của Sacombank-SBR, đồng thời bảo quản và cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng trái phép thiết bị di động của mình và các “Thông tin mật”. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện thông qua thiết bị di động của mình và hoặc các giao dịch được nhân danh mình do (i) thiết bị di động bị thất lạc hoặc bị người khác sử dụng, (ii) “Thông tin mật” bị tiết lộ không do lỗi của Sacombank-SBR.

d. Khi thiết bị di động bị thất lạc và/hoặc khi Người dùng nghi ngờ hoặc xác định được rằng “Thông tin mật” bị tiết lộ và/hoặc Ứng dụng Sacombank SBR Care bị truy cập trái phép thì Người dùng liên lạc với Sacombank-SBR theo số 1900636961 để tạm khóa tài khoản Sacombank SBR Care. Trường hợp Người dùng không thông báo cho Sacombank-SBR dẫn đến Sacombank-SBR không kịp thời tạm khóa tài khoản Sacombank SBR Care thì Người dùng phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch và/hoặc thiệt hại phát sinh khi xảy ra các trường hợp trên.

 e. Người dùng chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng này và tự giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

 f. Người dùng có quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng theo Điều kiện và điều khoản này của Sacombank-SBR. Việc khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho Sacombank-SBR. Người dùng được quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Quá thời hạn trên, Sacombank-SBR sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh hoặc có liên quan. Trường hợp khiếu nại của Người dùng không liên quan đến lỗi của Sacombank-SBR, Người dùng sẽ phải chịu phí phát sinh từ việc xử lý khiếu nại.

 g. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc lắp đặt, duy trì và vận hành các thiết bị di động của Người dùng, về phần mềm của thiết bị di động, kể cả phần mềm trình duyệt được sử dụng trong việc giao dịch trên Ứng dụng Sacombank SBR Care và thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virus trên thiết bị di động, cập nhật phiên bản của Ứng dụng Sacombank SBR Care nhằm đảm bảo việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care. Sacombank-SBR không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc điện thoại, ứng dụng đã cài đặt của Người dùng trong quá trình sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care.

h. Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị di động cá nhân và phần mềm Người dùng sử dụng đáp ứng được việc truy cập và giao dịch trên Ứng dụng Sacombank SBR Care.

i. Sacombank-SBR sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào cho việc tải và sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care (trường hợp có tính phí sẽ theo quy định của Sacombank-SBR trong từng thời kỳ). Tuy nhiên, Người dùng phải chịu trách nhiệm thanh toán phí tải dữ liệu và mọi khoản phí khác theo quy định của Nhà cung cấp dịch vụ di động.

 j. Người dùng không thể hủy, phủ nhận bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Ứng dụng Sacombank SBR Care.

4. Quyền và trách nhiệm của Sacombank-SBR

 a. Quyền sở hữu ứng dụng:

Ứng dụng Sacombank SBR Care được phát triển và thuộc sở hữu duy nhất bởi Sacombank-SBR, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc có hình thức sử dụng khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Sacombank-SBR.

 b. Sacombank-SBR, theo sự cho phép của Người dùng tại Điều khoản sử dụng này, có thể sử dụng các thông tin mà Người dùng đã cung cấp tại Ứng dụng Sacombank SBR Care để truyền thông các chương trình đến Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ của Sacombank-SBR.

c. Sacombank-SBR có nghĩa vụ tạm khoá tài khoản Sacombank SBR Care khi nhận được yêu cầu của Người dùng.

d. Sacombank-SBR có thể, tùy theo quyết định của mình, chấm dứt hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch, tạm ngưng một/một số/toàn bộ các dịch vụ mà Sacombank-SBR cung cấp tại Ứng dụng Sacombank SBR Care, khóa chức năng đăng nhập của Người dùng hoặc yêu cầu một khoản bồi thường từ Người dùng trước khi tiếp tục sử dụng Ứng dụng Sacombank SBR Care mà không cần báo trước khi xảy ra một trong các sự kiện: (i) Khi phát hiện Người dùng vi phạm quy định pháp luật, vi phạm Điều khoản sử dụng này; (ii) Theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro; (iv) Khi Sacombank-SBR có lý do để nghi ngờ rằng việc sử dụng ứng dụng của Người dùng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Sacombank-SBR/Người dùng/Bên thứ ba; hoặc (v) Sacombank-SBR tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, sửa chữa hệ thống.

e. Sacombank-SBR có quyền dựa vào tất cả các thông tin được Người dùng yêu cầu Sacombank-SBR trên Ứng dụng Sacombank SBR Care để thực hiện và không có nghĩa vụ xác minh hoặc yêu cầu thêm thông tin nhằm xác minh tính rõ ràng của yêu cầu.

f. Ứng dụng Sacombank SBR Care là thuộc quyền sở hữu của Sacombank-SBR, theo đó Sacombank-SBR có quyền, nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thay đổi, cải tiến và/hoặc sửa đổi ứng dụng cung cấp theo từng thời kỳ.

g. Sacombank-SBR có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Điều Khoản và Điều Kiện bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên website chính thức của Sacombank-SBR.

 h. Sacombank-SBR có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến Người dùng theo quy định của pháp luật.

i. Sacombank-SBR không đảm bảo việc cung cấp các thông tin và dịch vụ của mình qua Ứng dụng Sacombank SBR Care là liên tục và không bị gián đoạn. Vì vậy, Người dùng hiểu rằng tại một số thời điểm nhất định, Người dùng sẽ không thể truy cập, sử dụng hoặc thực hiện một, một số hoặc tất cả các dịch vụ mà Sacombank-SBR cung cấp tại Ứng dụng Sacombank SBR Care. Đồng thời, Sacombank-SBR được miễn mọi trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Người dùng trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị trục trặc hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

j. Sacombank-SBR không có trách nhiệm với những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của Sacombank-SBR dẫn đến việc không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác các dịch vụ theo yêu cầu của Người dùng tại Ứng dụng Sacombank SBR Care bao gồm nhưng không giới hạn, các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, mất điện, Người dùng thực hiện giao dịch tại nước ngoài…

5. Quy định khác

 a. Tất cả các thông báo sẽ xem như Người dùng đã nhận được: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố trên website chính thức của Sacombank-SBR.

 b. Người dùng, chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này. Bất kỳ thông báo nào cho bất kỳ một Người dùng nào sẽ được xem là có thông báo cho tất cả các Người dùng.

 c. Người dùng ủy quyền và đồng ý để Sacombank-SBR hoặc bất kỳ bên đại diện nào của Sacombank-SBR sử dụng, lưu trữ, cung cấp, hoặc trao đổi những thông tin về Người dùng, Tài khoản Sacombank SBR Care và/hoặc bất kỳ thông tin có liên quan nào khác của Người dùng với bất kỳ tổ chức và/hoặc cá nhân nào.

d. Sacombank-SBR có quyền chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao vô điều kiện toàn bộ hoặc một phần quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

e. Người dùng không được chuyển nhượng hay chuyển giao toàn bộ hay một phần quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Điều Kiện này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sacombank. Trường hợp Người dùng chuyển nhượng, chuyển giao một phần hay toàn bộ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Điều Kiện cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sacombank, Người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc chuyển nhượng, chuyển giao đó và việc bên thứ ba sử dụng ứng dụng này.

f. Trong trường hợp có tranh chấp giữa Người dùng và Sacombank-SBR mà không giải quyết được bằng thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

g. Người dùng có thể liên lạc với Sacombank-SBR qua số điện thoại 1900636961 để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc về các sản phẩm hoặc dịch vụ (liên quan đến Ứng dụng Sacombank SBR Care) do Sacombank-SBR cung cấp ngoại trừ những yêu cầu ngoài khả năng của Sacombank-SBR (như sự cố do lỗi Người dùng khi thực hiện giao dịch, sự cố do lỗi bên thứ ba hoặc những yêu cầu bất hợp lý khác của Người dùng).

CÔNG TY TNHH MTV KIỀU HỐI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (Sacombank – SBR).